Cebuano numbers

Convert numbers into Cebuano words

pito ka gatos ug kap-atan ug usa ka milyon ug kawaloan ug walo ka libo ug upat ka gatos ug kap-atan ug siyam

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
great site by cyrillejohn (not verified)
NUMERAL TRASLATION by addiebruce
hi! by ionlybelieve