Cebuano numbers

Convert numbers into Cebuano words

tulo ka gatos ug kan-oman ug usa ka milyon ug siyam ka gatos ug kapitoan ug walo ka libo ug walo ka gatos ug kawaloan ug walo

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
great site by cyrillejohn (not verified)
NUMERAL TRASLATION by addiebruce (not verified)
cute! :) here's my translation by dongcals (not verified)
hi! by ionlybelieve (not verified)