Cebuano numbers

Convert numbers into Cebuano words

unom ka gatos ug kalim-an ug usa ka milyon ug walo ka gatos ug kapitoan ug pito ka libo ug upat ka gatos ug kasiyaman ug siyam

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
great site by cyrillejohn (not verified)
NUMERAL TRASLATION by addiebruce (not verified)
cute! :) here's my translation by dongcals (not verified)
hi! by ionlybelieve (not verified)