Cebuano numbers

Convert numbers into Cebuano words

usa ka gatos ug unom ka milyon ug usa ka gatos ug kawaloan ug siyam ka libo ug lima ka gatos ug kasiyaman ug duha

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
great site by cyrillejohn (not verified)
NUMERAL TRASLATION by addiebruce
hi! by ionlybelieve