Cebuano numbers

Convert numbers into Cebuano words

walo ka gatos ug kawhaan ug lima ka milyon ug upat ka gatos ug kap-atan ka libo ug siyam ka gatos ug kan-oman ug siyam

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
great site by cyrillejohn (not verified)
NUMERAL TRASLATION by addiebruce
hi! by ionlybelieve