Cebuano numbers

Convert numbers into Cebuano words

tulo ka gatos ug kan-oman ug upat ka milyon ug pito ka gatos ug kap-atan ka libo ug siyam ka gatos ug kapitoan ug lima

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
great site by cyrillejohn (not verified)
NUMERAL TRASLATION by addiebruce
hi! by ionlybelieve