Cebuano numbers

Convert numbers into Cebuano words

lima ka gatos ug kalim-an ug upat ka milyon ug walo ka gatos ug kawhaan ug duha ka libo ug pito ka gatos ug kalim-an ug walo

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
great site by cyrillejohn (not verified)
NUMERAL TRASLATION by addiebruce (not verified)
cute! :) here's my translation by dongcals (not verified)
hi! by ionlybelieve (not verified)