Cebuano numbers

Convert numbers into Cebuano words

usa ka gatos ug kapitoan ug upat ka milyon ug duha ka gatos ug kasiyaman ug walo ka libo ug unom ka gatos ug kapitoan ug tulo

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
great site by cyrillejohn (not verified)
NUMERAL TRASLATION by addiebruce (not verified)
cute! :) here's my translation by dongcals (not verified)
hi! by ionlybelieve (not verified)