Panú.kì sa Usa ka YouTube Video

vincevilan's picture

Untà motubag si Ma'am Helen sa aku.ang mga pangutana kabahin sa iyahang gibuhat nga YouTube video:

EP 2 - Ang Tingog sa Alpabetong Binisaya - PAG-BASA SA SINUGBUANONG BINISAYA GRADE 1

https://youtu.be/mQSYWVIavNg

 

 

Teacher Helen, mangutana na pod untà 'ko ba...

 

1. Unsa ma'y gisunod karon di.ay sa MTB? Aduna man gu'y mga panitik nga English susama sa meow ug quack.

 

2. Dayon pod untà... nganong ingon 'ani man ang paghan.ay 'aning mga letra sa Sinugbuhanon?

 • Mm
 • Aa
 • Tt
 • Yy
 • Ss
 • Kk
 • Nn
 • Ll
 • Pp
 • Bb
 • Gg
 • Dd
 • Hh
 • Ww
 • Ii
 • Uu
 • Rr
 • Oo
 • Ee
 • NGng

 

3. Nganong kaning NG gidinágkò man? Walâ pa man gyud 'ko gud kakitâ nga gidagkò 'nang NG sukad-sukad kung mag.una 'ni siya sa usa ka hugpulong kon sentence.

 

4. Ug walâ ba'y plano ba ang MTB nga mogamit ug mga kudlit haron dalî makità kung unsa.on paglitok 'nang mga pulung nga usa ra'y panitik:

(túbo = tube) vs (túbò = to grow) vs (tubo = sugar cane)

(lála = poisonous) vs (lâlâ = slurp or lap noisily)

(bába = piggyback) vs (bâbâ = mouth)

 

5. Unsa'y plano sa MTB o DepEd ba sa pagsagop sa IPA (International Phonetic Alphabet) haron mas makità sa mga magtotó.on ang tukmang paglitok? Kung atu.ang isulat sa IPA ang mga pananglitan 'nakò kaganina, ma.o 'ni'y mahitabô:

(/ˈtuˌbo/ = tube) vs (/ˈtuˌboʔ/= to grow) vs (/tubo/ = sugar cane)

(/ˈbáˌba/ = piggyback) vs (/baʔbaʔ/ = mouth)

 

Pasaylu.a 'ko da.an kung gitu.is 'nakò 'ning mga butanga. Naninguhà lang g'yud 'ko nga masayod. Amping kanunay 'mo dirâ sa inyuha. God bless you always.

 

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.