Mga Sanga sa Alamdag

John Danté's picture

Samtang nagpadayon ang pag-uswag sa katilingban nga giduyogan sa teknolohiya, daghang jargons sa alamdag o science ang mingbutho. Taliwa niini, adunay kakulangan sa atong pinulongan sa pagsubay sa kauswagan nga gisinati sa katilingban, apan, anam-anam sad gyod gihapon nga miangay kining atong pinulongan sama sa tubig nga mangita gayod og kaagian.

Nakabantay ko nga nindot gamitan og mga portmanteau atong pinulongan aron makamugna og bag-ong mga pulong nga sibo sa panahon.

Pananglitan:

Ang alamdag gikan sa "kaalam" ug "lamdag" nga nangahulogan og science.

Ang alamiya gikan sa "kaalam sa kinaiya" nga nangahulogan og physics o natural philosophy.

Mao nang naghunahuna ko nga modungag niining tigom sa basic nga mga pulong sa jargons sa alamdag.

Mao kini akong mga sugyot:

Alamuhi gikan sa "kaalam sa kinabuhi" nga mangahulogan og biology.

Alambotan gikan sa "kaalam sa kalibotan" nga mangahulogan og geology.

Diri ko naglisod sa chemistry, kon mas haom ba ang Alamutang nga "kaalam sa butang" (matter) o ang Alamunod nga "kaalam sa unod" (composition). Unsay tan-aw ninyo?

Kon duna moy ikadungag, kutayi lang kini nga diskurso aron mapalambo pa nato og maayo atong pinulongan. Salamat!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Sa Chemistry by JCH
Uyon ko niini by John Danté
Chemistry by John Danté