fmontajes's blog

fmontajes's picture

Uswag ug Pakigbisog

Sa atong pagkahimugso niining kalibutan, gikaluhaan na kita ug kaisog.

Kining maong kaisog maoy atong isip usa ka gabayan sa atong pakigbisog.

Ang pag-inusara sa mga bituon sa kagabhion maoy timaan sa atong pagbarog.

Walay makabuntog sa gahom sa kahitas-an nga naghatag kanato ug kusog.

Atong tukuron ang bag-ong paglaom pinaagi sa atong maayong hunahuna ug kahimsog.

 

Sa atong paglatagaw niing kalibutan, atong gitisok ang paglaom sa pag-uswag.

Ang paghangad sa kahitas-an maoy atong hinagiban aron kita dili mahisala-ag.

Isip usa ka kristohanon atong ipakita ang tim-os nga gugma sa kahitas-an aron dili kita magkatibulaag.

Aron usab kita molahutay sa atong pakigbisog niining kalibutan, kita mangaliya aron dili kita mapagngan sa kahayag.

Ug atong matagamtaman ang himaya nga sa kahitas-an maoy naghatag kanato ug lamdag.

 

fmontajes's picture

Ang Gangha-an

Sa atong pagkakristohanon kitang tanan adunay tima-an

Ug ato kining  makita agi sa usa ka gangha-an

Nga diin ang kahayag atoa didto modan-ag kanatong tanan

Kalipay ang nagpa-abot sa sulod niadtong maong gangha-an


Apan sa dili pa kita moadto niadtong maong gangha-an

Sa kasal-anan kita pagahugasan

fmontajes's picture

Ang Tima-an

Sa atong pagkahimugso dinhi niining kalibutan.

Ang diyos naghimo na kanato ug usa ka dakung tima-an.

Nga iyang gepatik dinhi sa atong dughan

Ug iyang ge silsil sa atong alimpatakan.

 

Ang gugma nato kaniya mao kini ang usa ka ilhanan.

Nga si kristo maoy bugtong hari niining kalibutan.

Ang tanang mga makasasala iya kining gepangga ug gehugasan.

Sa bililhon niyang dugo aron mahigmata kitang tanan.

 

Sa atong pagpuyo niining kalibutan kita nahisugamak.

Sa mga lingla ni satanas nga bakak.

Gehimo nato ang tanan aron sa kalipay kita maka-ambak.

Ug dili kita lisangon sa mga kasakit ug mohilak.

 

fmontajes's picture

Ang Dalan Paingon sa Kamatuoran

Dinhi niining kalibutan adunay duha ka klase sa dalan.

Adunay balikog nga dalan paingon sa kamatuoran.

Ug aduna usay tanos nga dalan paingon sa kalampusan.

Sa gimatuto pa kita sa atong ginikanan.

Gehimo nila ang tanan aron kita dili mapasagdan.

 

Ug sa nanglabayng panahon  daghan na ikaw ug naantigohan

Hangtod nga misangpot ikaw sa adlaw nga nakabuhat ka ug kasal-anan

Apan kining tanan bunga lamang kini sa dakong kasubo sa imong dughan

fmontajes's picture

Ang Gugma Sa Managhigala

 

Dinhi niining kalibutan adunay getawag natong pulong nga higala.

Usa ka adlaw niana adunay usa ka tawo nga nakahimamat ug  usa ka dalaga.

Taliwala sa ilang  panagkaila silang duha nahimong suod nga higala.

Dili matukib sa pulong ang pagkahimamat nila sa usag usa.

 

Kansang kaputli sa ilang panagway nagpatigbabaw sa ilang pagmaya.

Sa daklit lamang sa ilang panagkaila ilang  nabatyagan nga silang duha adunay mga butang nga managsama.

Ug sa wala madugay adunay silay nabatyagan sa ilang mga pagbati nga kanunay nagsulsol sa ilang hunahuna.

Wa lang nila damha nga ang ilang panaghigala mosangpot sa maanindot nga panaghigugma.

 

Ug sa nanglabayng katuigan  milambo ug milipang ang ilang duha ka gugma.

Hangtod inanay kining mipailawm sa ilang panumduman aron silang duha maandam sa panghiusa.

fmontajes's picture

Ang Bana-bana sa Umaabot Natong Ugma.

Ang Umaabot dili nato kini matagna apan ato king mabana-bana.

Dinhi niining kalibutan kansang mga kinabuhi  nilambu ug namugna.

Kining tanan nahimo pina-agi sa halapad nga pagbana-bana sa atong takna.
Ang nagtuliyok natong kinabuhi nag-agad kini sa atong tagsa-tagsa ka huna-huna.
Inig tikyop sa kangit-ngit ato dayong mabana-bana ang umaabot nga ugma.
Ug inig abot sa takna ato kining hangopon sa walay pagduha-duha ang maong ugma.
Kay kita gi-umol sa takna sa pagmaya.

Syndicate content