German - Binisaya

Gi-buhat nako ug dictionary German - Binisaya. Na-ay experiment. Nag-kahibalo ko, daghan sayup sa contents og sa programming. Pero kung nag-interesado ka, tanawa ra sa:

http://binisaya.de/language_query.html

Feedbacks welcome

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Der Link by Ivan Schou Vibing
Aktualisierte Links by ret1875