Unsa man kalahi sa 'seguro' nga pag-pulong kompara sa 'tingali'?

Naghuna-huna ko kung naa ba'y dipirensiya sa mga pagpulong nga 'seguro' og 'tingali'.

 

 

 

 

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
uyon ko haha by opaw
    by jose
In my opinion by anya