Bisaya Kinara.an

Wangan's picture

https://www.jstor.org/stable/pdf/44512020.pdf

Daghang pulong ang wala pa natala sa dinhi nga balayan. Pananglitan aginid, tawarik, ambihid, agusahis, bayok, ug daghan pa.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.