Unsaon ang paglitok sa mga pulong gamit ang accentuation?

Ayo!

Kanunay ko nangita og mga pulong nga bag-o sa akoa diri sa binisaya.com pero nalibugan pa ko sa paglitok.

Base sa akong kadiyot nga panukituki sa google, nigawas ang naa sa ubos:

 1.  Acute accent [ ´ ]  slanted forward and placed above the vowel given with stress. 

báhaw      bása (read)    dápit (invite)    húlbot         múmho      pínggan      sugílon       tingáli       

2.  Grave accent [   ]  – slanted backward and placed above the vowel given with stress.       

batò        dapìt (place)    gubòt        lumàd          lusòt        magày       putòs        sigày 

3.  Circumflex accent [ ˆ ] – formed like an arrowhead and placed above the vowel of the syllable given with stress.         basâ (wet)    bahô        bugtô        hagâ          lugtî       putî         subô        tahô 

4.  Prolonged accent or macron [ ‾ ] – used especially on syncoped and apocoped words, such as:         malala      mala        kulo         ku         pulong      pung        napulo       napu         sulog       sug         ulo         u 

Kasagaran ang unang tulo lang ang akong nakita diri sa binisaya.com pero nalibugan ko sa paglitok.

Palihug, tabangi daw ko ninyo bi. Basin naa moy resource diha namakapatin-aw kanako.

Daghang salamat!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.