Unsaon ang paglitok sa mga pulong gamit ang accentuation?

Ayo!

Kanunay ko nangita og mga pulong nga bag-o sa akoa diri sa binisaya.com pero nalibugan pa ko sa paglitok.

Base sa akong kadiyot nga panukituki sa google, nigawas ang naa sa ubos:

 1.  Acute accent [ ´ ]  slanted forward and placed above the vowel given with stress. 

báhaw      bása (read)    dápit (invite)    húlbot         múmho      pínggan      sugílon       tingáli       

2.  Grave accent [   ]  – slanted backward and placed above the vowel given with stress.       

batò        dapìt (place)    gubòt        lumàd          lusòt        magày       putòs        sigày 

3.  Circumflex accent [ ˆ ] – formed like an arrowhead and placed above the vowel of the syllable given with stress.         basâ (wet)    bahô        bugtô        hagâ          lugtî       putî         subô        tahô 

4.  Prolonged accent or macron [ ‾ ] – used especially on syncoped and apocoped words, such as:         malala      mala        kulo         ku         pulong      pung        napulo       napu         sulog       sug         ulo         u 

Kasagaran ang unang tulo lang ang akong nakita diri sa binisaya.com pero nalibugan ko sa paglitok.

Palihug, tabangi daw ko ninyo bi. Basin naa moy resource diha namakapatin-aw kanako.

Daghang salamat!

litogo's picture

Pagpahimug-at sa pulong

Kining mga asento maoy pagtimaan kun asa litokon ang stress o pagpahimug-at sa pulong.

Kining accute accent maoy pagtimaan nga adunay glottal stop ang kataposan sa pulong og kaliton mo paghunong ang paglitok.

Tungod sa kakulang sa panahon wala na maapil nang ikaupat nga asento.