Ako Si Hesus, Ang Anak Sa Diyos

Genamos_US's picture

Ako Si Hesus, Ang Anak Sa Diyos
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nakita mo ba ako kaniadto o kaha karon
Sa panagway sa mga kabus ug sa mga gilupigan
Nakita mo ba ako sa adlaw nga tanan
Sa usa ka dayo nagbarog sa imong pultahan
Imo ba akong dawaton ug andam higugmaon
O Di ba kaha imo ipiyong ang imong mga mata
Aron sirad-an ang pultahan sa imong kasingkasing
Ako si Hesus, Ang anak sa Dios, nagpaabot Kanimo

Imo ba akong madungog bisan sa imong pagkatulog
Mahinay kung gitawag ang imong tam-is nga ngalan
Duol diri kanako akong pinili ug bag-ohon ko ikaw
Aron usbon ko ang imong kinabuhi nga walay sama
Ako ang imong mapasilonganan ug daling kadangpan
Sa dakong bul-og sa uwan sa kapakyasan ug kasakitan
Ug sa makalilisang sunog sa kalisdanan ug pagsuway
Ako si Hesus. Ang anak sa Dios, gitawag ko ikaw

Ako ang nakalakaw sa ibabaw sa tubig ug gimandoan ang panahon
Gibanhaw ko ang mga namatay, gipang-ayo ko ang mga naay sakit
Gitagaan ko’g kahayag ang mga buta ug tingog ang mga amang
Gihatagan og paglaum ang mga way purohan ug mga napakyas
Gimaymayan ko ang mga nagbangutan ug mga dinaogdaog
Nagpakatawo, gilansang sa krus aron tubson ang sala sa kalibutan
Ania ako nagatudlo kaninyo sa paghigugma ug sa pagpasaylo
Gipakita ko kaninyo ang hingpit kung gugma ug kaluoy

Karon ang tukmang panahon nga ikaw mahigmata
Nga magpili sa imong ugma ug sa naghulat nga kapalaran
Gihatagan ko ikaw sa hingpit nga kagawasan ug pagsabot
Nga imo bang pilion ang kadina sa kasal-anan ug kamatayon
Ug ikaw mabilanggo sa yutan-ong hiyas ug pagkadautan
Imo bang pilion ang timgas kung gugma nga puno sa kalipay
Aron himayaon ug puy-an ang grasya nga gihatag sa Dios Amahan
Ikaw pagabuligan sa kinabuhing dayon bisan ania ka pa sa kalibutan
 
Ako padayon naghulat kanimo sa adlaw nga tanan, adlaw ug gabii
Bukas ug andam ang akong mga bukton sa tanang mga katawhan
Magun-ob man ang kalibutan sa mga umaabot nga katuigan
Ang gugma ko kaninyo walay paglubad ug walay katapusan
Uban kanako karon aron habulan ko ikaw sa mga grasya ug abunda
Mahilayo sa mga kadaot ug katalagman uban ang imong pamilya
Nakita mo ba ako karon, nga masulub-on nagtan-aw sa kalibutan
Daghan ang nahisalaag sa hiwi nga dalan ug ako inyong gikalimtan