Ang Merkules Sa Pagpabadlis Og Abo

Genamos_US's picture

Ang Merkules Sa Pagpabadlis Og Abo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Karon ang unang adlaw sa pagtimaan sa Semana Santa
Kita gipahinumduman sa Iglesia Katolika ang pagsimba
Balaan adlaw karon nga gitugon sa simbahan pagbisita
Aron sa paghatag timaan na tinood nga kristiyano kita

Usa kini ka karaang ritwal matag tuig nga atong gisunod
May nagkalainlain panahom kon ngano kita magtamod
Kabahin sa relihosong aspeto kini gisunod pa kaniadto
Gisugilon sa karaang tugon ni Jeremiah 6:26 ang pagtuo

Gihaw-ag kita sa Dios sa pagpinitensiya sa atong mga sala
Ang paghinulsol sa atong mga kasaypanan ug dili ibaliwala
Kay kini ang gisaad ni Kristo sa kalibutan ang kaluwasan
Sa atong mga sala si Hesus namatay sa pagtubos sa tanan

Mao kini ang adlaw nga kita gipahinumduman sa simbahan
Ang pagbag-o sa kinabuhi ug pagtalikod sa mga kasal-anan
Kinahanglan lilion ang atong mga baptismong gipanumpaan
Ang atong relasyon sa Dios ug pagtuo sa Ebanghilyong balaan

Kay ang Ginoo hinay masuko, maparaygon ug manggiluy-on
Dato sa kaayo ug lunga mokastigo ug kita Kaniya magmasaligon
Ang Ebanghilyo naglatid kon unsay buhaton sa Semana Santa
Giaghat kita sa paghatag limos, pag-ampo ug ang pagpu-asa

Gikinahanglan ang atong pagsakripisyo walay giisip nga tubag
Kay kini ang tiunay nga halad nato sa Dios ug kausaban sa kalag
Gikinahanglan nga magbag-o ug maghinolsol aron sa Dios makita
Kay ang pagbadlis sa atong agtang nagtimaan nga kita makakasala

Mao kini ang akong pagtuo na sukad pa kaniadto nga gitudlo kanako
Nga gipasunod sa akong ginikanan ug mga gitudlo sa simbahan dako
Kini akong girespeto, gitamod ug gimahal basi sa karaang tradisyon
Kay mao kini ang naghatag kanako og kalipay sa kinabuhi na bililhon