Mga karaiyang Sinugbuanon?

Unsay mga Karaiyang "accents sa Sinugbuanon?
ug unsa ang mga kalahian sa isig usa?

pakapin:
Unsay hinubad sa pulong nga "accent"?