Panalanginan Kita Sa Dios

Genamos_US's picture

Panalanginan Kita Sa Dios
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagaampo kita nga panalaginan
Nagaampo sa kalinaw sa kalibutan
Ang kaayohan sa atong mga pamilya
Panalipdan unta sa matag disgrasya

Nagampo kita sa tanang mga kaayo
Unta makamao usab kita mopasylo
Sa nakasakit kanato ning kinabuhi
Na ang pagpanimaws  dili unta ipili

Nag-ampo kami sa kalinaw ug kahusayan
Gitugyan namo sa Imong kamot ang tanan
Ang mga kasakit ug pagsuway na hilabihan
Ang Imong gugma kanamo walay kausaban

Sa among mga sala Ikaw among gipasipad-an
Imo kaming gipasaylo ug ang tibook kalibutan
Gidungog nimo ang among mga pag-ampo
Gihatag Nimo kon unsay makaayo kanamo

Usahay kami Kanimo nagduhaduha
Labi na gihagit sa mga pagsulay gidala
Sa Imong kamaayo ug tim-os na gugma
Kami mapasalamaton  sa tanang grasya

Nangayo kami og pasaylo sa among kahuyang
Sa among pagkamatinumanon ug mga kaboang
Kay Ikaw Dios ang tinood namong  mangluluwas
Sa among mga sala ning kalibutan Imong gibanlas

Ang Imong gugma kanamo walay utlanan
Kay gihigugma Nimo kami ug ang kalibutan
Ang grasyang nadawat kanamo labi kadaghan
Sama sa uwan nga walay nagpaabot  na bayran

Usahay ang kalipay sa kadali Imong gihulipan
Sa mga kaguol ug kasakit kami nagbangutan
Apan kini lamang temporaryo na gidangatan
Kay ang mga pagsulay kami gipahinumdoman

Mga kahigalaan nagbudhi kanamo sa panahon
Daw ang kangitngit mitakob nga madaugon
Ang singgit sa among mga dughan dili angayan
Kay ang pagsalig sa Dios labaw gayud sa tanan

Nagampo kami O Dios na makabaton og kinaadman
Gikan sa Imong mga tingog kanamo among uslan
Himoong mga gabay sa matag adlaw nga tanan
Kini among gipangayo ngadto sa Dios Amahan

Ang mga kalisdanan sa kinabuhi kanunayng nagauban
Mga unos, mga hangin sa pagsulay dili gayud malikayan
Kay kini kabahin sa among mga kinabuhi nga inuslan
Sa Imong grasya ug kalooy O Dios among kining itugyan