ang pag translate

mardy's picture

usa ka kapoy nga butang :)

ang mga intern sa ABS-CBN nag sige ug translate sa mga butang nga lisud kaayong dawaton sa ilang mga dalunggan. Mahitungod kini sa mga sugo kanila aron naa pud silay eksperhensya mahitungod sa pag translate. Bisag perti na ka walay sense ilang ginapang translate, sige lang gihapon silag translate ug mga word by word nga context.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Para sa TFC? by vincevilan
akong reaksyon by Tafutokuta