Genamos_US's blog

Genamos_US's picture

Matag Butang Aduna Gayud Kitay Mahinumduman

Matag Butang Aduna Gayud Kitay Mahinumduman
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay mga butang sa atong kinabuhi
Nga padayon misubay kanato nga buhi
Mga butang nga maghatag kanato'g kalipay
Sa atong dughan kanunayng makapahupay

Labi nga kadtong mga karaang sugilanon
Sa atong pagkabatan-on nindot pang isipon
Nga nagdala kanato og igong mga kadasig
Mga tuig nga nanglabay kanato moparayig

Mga kasing, dyulen, tabanog ug lastiko
Mga kalipay kaniadto nga dili ikabaylo
Mga kalingawan sa akong pagkabatan-on
Nagpahinondom sa nindot nga sugilanon

Sa pipila ka mga tuig ang milabay
Giduaw ko ang dapit ug ang balay
Eskuwelahan nga nausab ang panagway
Gumikan kay ang mga haligi gipang-anay

Bisan pa sa misugat nga mga kausaban
Lab-as pa kanako ang akong kabataan

Genamos_US's picture

Hiigugmaon Nato Ang Atong Pamilya

Higugmaon Nato Ang Atong Pamilya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili maihap ang mga gubat nga milabay
Sa kasaysayan sa kalibutan nagkagidlay
Ang gubat sa kahayag batok sa kangitngit
Nagauban sa kinabuhi sa tawo daw mipilit

Kon gusto natong pagatun-an ang Diyos
Magsugod kita sa pamilya ni Kristo Hesus
Gimugna sa Diyos ang tawo sa iyang imahe
Kay ang iyang paghigugma kanato ang yawe

Akong gituhoan ang Diyos usa ka komunidad
May tulo ka mga personas nga kanato gihalad
Ang Amahan, Anak ug ang Espirito Santo
Basihan sa gitudlo sa Simbahan Katoliko

Niining nagkagubot ug sulikwaot nga kalibutan
Ang pamilya maoy usa ka haligi sa simbahan
Nga paga-ampingan ug dili kini pasipad-an
Aron ang tawo mahalikay sa mga kalisdanan

Nahibalo nga kita sa matag sulod sa pamilya

Genamos_US's picture

Kay Gitubos Kami Sa Imong Gugma

Kay Gitubos Kami Sa Imong Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ikaw ang naghatag kanamo og dakong kaisog
Sa mga kalisdanan ug pagsulay kami mibarog
Mga kakulian sa kinabuhi padayon namimbasog
Sa hugot nga pagsalig kanimo dili kami matarog

Ang imong timgas nga gugma kanamo
Walay paglubad og padayon nagkadako
Murag dakong bul-og sa tubig didto sa suba
Nag-iling-iling misubay sa dagat midagsa
 
Ang imong panghimayad nga dugo
Nibanlas sa among mga sala gisugo
Among gibasulan ang tanang mga kasal-anan
Nga gilansang didto sa krus nga angay hikalimtan

Ang Imong dugo daw murag kadako sa suba
Amgid sa usa ka sagidlisan midagayday miguwa
Among gihuwad ang pagsimba dinha kanimo
Kay ikaw man ang Diyos nga andam mopasaylo

Among himaya ang kadaugan dinha sa imong krus

Genamos_US's picture

Paaboton Ko Ikaw Bisan Og Kanus-a

Paaboton Ko Ikaw Bisan Og Kanus-a
By Genamos_US of Washington DC, USA

Uban kanako sa akong kalibutan
Aron didto imo akong masabtan
Mga milagro kanunayng nagauban
Sa matag adlaw imong nasaksihan

Sulod ning akong kasingkasing karon
Ang gugma ko tiunay ug maalagaron
Ipabilin kanako ang imong pagtagad
Pagbati ko kanimo sa walay paglubad
 
Bukas kanimo ang akong kalibutan
Gitukod sa lawak ning akong dughan
Pagatuktoka ang pultahan sa gugma
Aron ikaw akong ablihan ug madala

Ang kalibutan ko daw usa ka paraiso
Mga luha sa kasakit wala nga didto
Mga makatagbaw nga kalipay ipasigarbo
Kay ang gugma nga tinood dili ikabaylo

Ang gugma mo dili ko pasipad-an
Sa kanunay akong paga-ampingan
Pangayoa ang yabi sa akong dughan
Aron mahatag ko kanimo ang tanan

Genamos_US's picture

Ang Luha Sa Kamingaw

Ang Luha Sa Kamingaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkalaay ning  sayong kabuntagon
Ang kamingaw sa palibot naulipon
Ang bidlisiw sa haring adlaw gipangita
Uban sa nagluyang panganod nagduka

Ang mga lunhawng dahon walay saba
Walay huyohoy sa hangin nga banha
Mga kalanggaman padayon nga nangita
Sa matag sanga nagtapontapon midagsa

Gipokaw ako sa tumang kamingaw
Duha kung mga anak ug asawa milakaw
Kay mibakasyon ug naglulinghayaw
Ug ako nahabilin sa karaang lagkaw

Matag adlaw ug gabii gipaabot ko sila
Gipangita ang ilang pahiyom ug katawa
Ang tingog sa kamingaw akong giagwanta
Inubanan sa maanindot nga mga sonata

Ang hunahuna ko padayon nagduwaduwa
Ang orasan padayon misulod ug miguwa
Matag gutlo nahitabo adunay gayud bili
Ang luha sa kamingaw  nga ako gidani

Genamos_US's picture

Ang Kinabuhi Dili PagaUsikan

Ang Kinabuhi Dili PagaUsikan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Niniing naglakaw nga kalibutan
Nakita ko ang maong kalainan
Mga balita sa radyo ug pahayagan
Kriminalidad nidagsa sa katilingban

Ang kinabuhi gilisodlisod sa kinaiyahan
Mga kastigo ug katalagman nabatyagan
Kung ngano kini ang atong nahiaguman
Mga dangoyngoy sa suok ang makaplagan

Mga suliran sa drugas sa kabatan-onan
Kon nganong dili man gayud mapugngan
Asa naman diay ang atong mga ginikanan
Mga anak kinahanglan nga mapahimangloan

Kon unsay sangpotan niining tanan
Katilingban ang mag-antos hidutlan
Ang simbahan maoy untay kadangpan
Sa mga nangasaag nga mga katawhan
 
Ang kalinaw ug giya sa balay magsugod
Ang tibook banay maghiusa ug motamod

Genamos_US's picture

Ang Damgo Sa Batan-ong Gugma

Ang Damgo Sa Batan-ong Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang mga adlaw kusog nilabay
Ang katahum maoy nag-agbay
Ang kasingkasing ko gikadena
Sa mga pakyas ug pagduhaduha

Kung damguhon ko ang kinabuhi
Matag buntag ug gabii akong suki
May naghulat nga bag-ong paglaum
Sa batan-on kung gugma nikisdum

Sa mga adlaw nga muabot
Ang kinabuhi ko masabot
Puno sa kalinaw ug mahinay
Sa mga pailob ako gisapnay

Nindot gayud ang kinabuhi
Kung may damgo kitang gipili
Antuson ta ang mga pagsulay
Aron ang damgo makalahutay

Kung linghod pa gani ang gugma
May mga kausaban nga masay-a
Kung may babag man ang pagkabatan-on
Gumikan kini sa likok nga dili hunahunaon

Uban sa paglabay ning mga adlaw
Ang batan-ong hunahuna molakaw
Kay mahimo siyang usa ka wais

Genamos_US's picture

Nganong Usa Ra Man Ang Atong Kasingkasing?

Nganong Usa Ra Man Ang Atong Kasingkasing?
By Genamos_US of Washington DC, USA

Murag dili lang tu dugay
Ang panahon nga milabay
Ang kinabuhi ko nagkumbitay
Nga giduaw sa mga pagsuway
 
Adunay akoy kanhing hinigugma
Nga silang duha akong gihigugma
Pareho nga niabot sa akong kinabuhi
Ang dughan ko gilabdan nagkapuliki

Nausab ang panagway sa akong kinabuhi
Sa kalibog ang dughan ko duha ang napili
Kung ngano usa ra man akong kasingkasing
Nga duha man ang gitugyanan ko sa singsing

Dili man sad puwede nga tungaon
Aron ang kasingkasing ko pikason
Gipangutana ko ang akong kaugalingon
Kun unsay tukma ug angay nga solusyon

Nganong usa ra man ang atong kasingkasing?
Duha ka kalibutan nagtuyok murag kasing
Maayo unta kung duha ang mobagting
Aron madungog ang gugmang mikaringking

Genamos_US's picture

Ang Tingog Sa Gugma

Ang Tingog Sa Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay nagauban kanako nga tingog
Sa kanunay nagtudlo kanako mobarog
Kon ikaw magpaduol imong madungog
Ilawom ning dughan nga perting kakusog

Ang mga subsob nga tingog imong mailhan
Sa mga naghigugmaay dili gyud kapulihan
Ang tinuod nga pagbati dili mabalibaran
Kon ilang masuta ang gugmang hilabihan

Mao kadto ang tingog sa nalipay nga dughan
Imong nadungog kon ikaw akong makit-an
Matin-aw ang iyang tingog dili kabintahaan
Nga nag-awit ilawom ning akong dughan

Kuhaa kining nalipay kung kasingkasing
Ug Itanom aron ang gugma ta mosalingsing
Higugmaon ko ikaw matag adlaw ug gabii
Aron ang mga kabalaka mo akong mapildi

Giusab nimo ang akong kinabuhi nilabay
Mga pagsalig mo kanako ang makahupay
Gipuno nimo ang akong kalag sa mga awit

Genamos_US's picture

Ang Kaban Nga Karaan

Ang Kaban Nga Karaan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Giduol ko ang karaang lawak ug ako misulod
Mga katingala ug kahinam kanako misugod
Giabog-abogan sa sook nahimotangan
Ang kaban nga karaan akong nakaplagan

Giablihan ko aron susihon ang sulod
Ang dughan ko nagbuto-buto nag-aginod
Ang tabon gilawa-lawa akong gihapyod
Sa mga kahinam dali-dali kung giguyod

Nag-alipadsay ang mga karaang larawan
Nga murag gilubong nga mga bulawan
Mga itum og puti ang mga bakgrawon
Akong gipunit ang uban aron tan-awon

Ilang mga panagway puno sa kadasig
Ang hunahuna ko sa kahibulong gisilhig
Kung kinsa kining mga tawo sa hulagway
Mga pagduda ang hunahuna ko gisumpay

Gitan-aw ko ang likod sa larawan
Aron mangita sa ilang mga ngalan
Mga napughaw nga mga titik
Ang mga mata ko kusog nilabtik

Syndicate content